روابط عمومی دانشگاه


دكتر علی ضیغمی نام و نام خانوادگی :
مسؤول روابط عمومي عنوان پست سازماني :
دکتری زبان و ادبیات عربی از دانشگاه تهران
آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

p_relations@semnan.ac.ir

رایانامه :

حوزه ریاست - سازمان مرکزی دانشگاه 

آدرس :

تشكيل جلسات، تنظيم برنامه هاي نشست ها ، مراسم و فعاليتهاي عمومي دانشگاه و انجام امور تشريفاتي و نظارت بر اجراي صحيح اينگونه فعاليت ها
انجام اقدامات لازم جهت شركت اعضاي هيأت علمي دانشگاه در كنگر ه ها، كنفرانس ها و سمينارهاي داخلي و خارجي با همكاري واحدهاي ذيربط
تهيه و تنظيم و اجراي طرح ها و برنامه هاي تبليغاتي و انتشاراتي
مطالعه كليه جرايد و روزنامه ها و استخراج مطالب دانشگاهي براي ارسال به واحدهاي مربوط
برنامه ريزي و اداره امور كنفرانس ها و سمينارها
انتشار اخبار و اطلاعات داخلي دانشگاه جهت اطلاع كاركنان
همكاري در به روز نمودن اطلاعات در سايت اينترنتي دانشگاه
جمع آوري اطلاعات و اطلاع رساني اخبار علمي، پژوهشي ، ورزشي و رفاهي دانشگاه به مردم و نيز آشنايي عموم به چگونگي ونحوه عملكرد واحدهاي مختلف دانشگاه از طريق انتشار پيك دانشگاهي و خبر نامه هاي دوره اي رسانه هاي گروهي
عكسبرداري و تهيه فيلم از مراسم تشريفاتي سمينا رها ، مصاحبه ها و نگهداري سوابق آنها
انجام امور مربوط به دعوت از شخصيتهاي علمي و سياسي داخل و خارج از كشور با همكاري واحدهاي ذيربط
بررسي مطالب ، جرايد و اخبار پيرامون فعاليت هاي دانشگاه و تهيه پاسخ هاي لازم


 

شرح وظايف: