آمار رشته های مقطع دکترای پردیس دانشگاهی دانشگاه سمنان طی سال  93-1392 
ردیف  نام دانشکده نام رشته گرایش
1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  مهندسی برق قدرت (سیستم)
2 قدرت (ماشین) 
3 کنترل
4 دانشکده مهندسی عمران  مهندسی عمران سازه
5 زلزله
6   سازه های هیدرولیکی
7 دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
8 طراحي كاربردي(ديناميك -كنترل و ارتعاشات)
9 طراحي كاربردي(مکانیک جامدات)
10 دانشکده مهندسی شیمی  مهندسی شیمی  فرآيندهاي جداسازي
11 دانشکده مهندسی مواد مهندسی مواد خواص فیزیکی و مکانیکی مواد
12 متالوژی پودر
13 فرآیندهای استخراج فلزات و مواد
14 مواد پیشرفته
15 شکل دادن فلزات
16 جوشکاری اتصال مواد
17 خوردگی و پوشش و مهندسی سطح
18 سرامیک
19 دانشکده فیزیک  فیزیک ذرات بنیادی
20 دانشکده شیمی  شیمی آلی
21 شیمی فیزیک
22 معدنی
23 تجزیه
24 کاربردی
25 دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر  ریاضی محض آنالیز
26 جبر
27  ریاضی کاربردی آنالیز عددی 
28 تحقیق در عملیات 
29 دانشکده علوم انسانی  ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
30 دانشکده اقتصاد و مدیریت مدیریت منابع انسانی
31 علوم اقتصادی اقتصادسنجي
32 اقتصادپولي
33 اقتصادبخش عمومي
34 اقتصاد بین الملل 
35 اقتصاد مالی
36 اقتصاد صنعتی
37 دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي روان شناسي  روان شناسي عمومي
38 روان شناسي تربیتي