سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦
گرایش رشته  
معماری و شهرسازی هنر پردیس هنر
معماري
دامپزشكي آموزشكده دامپزشكي آموزشكده