برنامه بودجه و تحول اداري دانشگاه

 

داود مداح نام و نام خانوادگی :
مدير برنامه بودجه و تحول اداري دانشگاه عنوان پست سازماني :
كارشناسي ارشد مديريت آخرین مدرک تحصیلی :
کلیک نمایید

شماره تلفن و دورنگار:

 

رایانامه :

سازمان مركزي دانشگاه سمنان

آدرس :

انجام كليه امور مربوط به بودجه دانشگاه                                                             

مطالعه و بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه                                                 

انجام بررسي هاي لازم به منظور برنامه ريزي و برآورد نيروي انساني دانشگاه                                                               

برنامه ريزي و ارايه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري                                                   

تهيه و تنظيم آمار دانشگاه                                                      

مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي كاركنان دانشگاه                                                          

پشتيباني و هدايت و نظارت بر فعاليتهاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه                                                      

شرح وظايف: