حوزه ریاست
ریاست دانشگاه
هیات امنا
هيأت مميزه
شوراي دانشگاه
دفتر ریاست
دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي
اداره روابط عمومی
مديريت حراست
مدیریت گزينش
مدیریت برنامه و بودجه و تحول اداری
مدیریت امور حقوقی ، قراردادها و رسیدگی به شکایات
هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان سمنان
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه سمنان
بنياد خيرين دانشگاه سمنان
تكريم ارباب رجوع
گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر